روزنامه شرق- مختصري از تاريخچه‌ كتاب‌فروشي‌هاي تهران- سه شنبه, 8 آذر 1390