روزنامه شرق- حس تنهايي و جنون- سه شنبه, 8 آذر 1390