روزنامه شرق- از خودم جلو بزنم بردم- سه شنبه, 8 آذر 1390