روزنامه شرق- افسانه‌هاي پاييز- سه شنبه, 8 آذر 1390