روزنامه شرق- جادويي به نام واقعيت- سه شنبه, 8 آذر 1390