روزنامه شرق- روبات‌ها پيش‏مرگ انسان‌ها- سه شنبه, 8 آذر 1390