روزنامه شرق- زندگي در مرز نور و سايه- سه شنبه, 8 آذر 1390