روزنامه شرق- واني‌ پر از مواد سمي- سه شنبه, 8 آذر 1390