روزنامه شرق- همه عصباني از كارشكني ژاپني‌ها- یک شنبه,29 آبان 1390