روزنامه شرق- رويارويي«تورس» با دوستان قديمي- یک شنبه,29 آبان 1390