روزنامه شرق- معادلات پيچيده كشتي ايران- یک شنبه,29 آبان 1390