روزنامه شرق- سكه در مدار نزول- یک شنبه,29 آبان 1390