روزنامه شرق- سرشماري و هدفمندي ارتباطي با يكديگر ندارند- یک شنبه,29 آبان 1390