روزنامه شرق- حداقل 10 بشکه برای هر نفر- یک شنبه,29 آبان 1390