روزنامه شرق- سه معاون ارزي در سه‌سال- یک شنبه,29 آبان 1390