روزنامه شرق- همه منتظر آقاي رييس‌كل- یک شنبه,29 آبان 1390