روزنامه شرق- الو شرق 88654390- یک شنبه,29 آبان 1390