روزنامه شرق-سلطانيه: قطعنامه نتيجه معكوس می‌دهد- یک شنبه,29 آبان 1390