روزنامه شرق-یک اتهام، یک قطعنامه- یک شنبه,29 آبان 1390