روزنامه شرق- بهبود تفكر، پس‌ماندگي روش‌- یک شنبه,29 آبان 1390