روزنامه شرق-سرمايه‌داري به نظم نوين تن ندهد، فرو مي‌پاشد- یک شنبه,29 آبان 1390