روزنامه شرق-پسر قذافی در دام- یک شنبه,29 آبان 1390