روزنامه شرق- گويي ببري از قفس آزاد شده باشد- یک شنبه,29 آبان 1390