روزنامه شرق- نوستالژي، بيماري قرن است- یک شنبه,29 آبان 1390