روزنامه شرق- روان‌پزشكي و اجتماع- یک شنبه,29 آبان 1390