روزنامه شرق- شكايات پزشكي امسال 18درصد كاهش يافته است- یک شنبه,29 آبان 1390