روزنامه شرق- برترين شمشيربازان ايران معرفي شدند- یک شنبه,29 آبان 1390