روزنامه شرق- ممنوعيت پخش تلويزيوني مسابقات زنان قانوني است - یک شنبه,29 آبان 1390