روزنامه شرق- پرسپوليس رفت، هيوا نيامد- یک شنبه,29 آبان 1390