روزنامه شرق- شایسته شرکت در انتخابات هستم- یک شنبه,29 آبان 1390