روزنامه شرق- تولد مهندس كانال سوئز- یک شنبه,29 آبان 1390