روزنامه شرق- مرگ، كسب و كار آنهاست- یک شنبه,29 آبان 1390