روزنامه شرق- موافقت مشروط سوريه با طرح اتحاديه عرب- یک شنبه,29 آبان 1390