روزنامه شرق- نخستين رييس‌جمهوري منتخب تونس- یک شنبه,29 آبان 1390