روزنامه شرق- جان بانوي نارنجي در خطر است- یک شنبه,29 آبان 1390