روزنامه شرق- كودك بحريني زيرچرخ ماشين سركوب- یک شنبه,29 آبان 1390