روزنامه شرق- طلبكار، جنازه بدهكار را به آتش كشيد- یک شنبه,29 آبان 1390