روزنامه شرق- سرقت در 15 ثانيه- یک شنبه,29 آبان 1390