روزنامه شرق- انهدام باند سرقت خودرو - یک شنبه,29 آبان 1390