روزنامه شرق- تكرار جنايت ميدان كاج در خيابان شريعتي- یک شنبه,29 آبان 1390