روزنامه شرق- جايزه ايشي گورو به فرهادي- یک شنبه,29 آبان 1390