روزنامه شرق- هفته مستند در «خانه سينما»- یک شنبه,29 آبان 1390