روزنامه شرق- مصوبات شوراي‌عالي سينما لغو مي‌شود؟- یک شنبه,29 آبان 1390