روزنامه شرق- 5جايزه براي محمدعلي طالبي و«باد و مه»- یک شنبه,29 آبان 1390