روزنامه شرق- سام مندس و ساخت«ريچارد سوم»- یک شنبه,29 آبان 1390