روزنامه شرق- عبور همايون از پدر- یک شنبه,29 آبان 1390