روزنامه شرق- شهر مثل موسیقی شنیدنی است- یک شنبه,29 آبان 1390