روزنامه شرق- آواز سيرن‌ها به مثابه ايده‌آلِ شعر- یک شنبه,29 آبان 1390