روزنامه شرق- از انكار تا اغراق- یک شنبه,29 آبان 1390