روزنامه شرق- قصه‌اي تكراري و شعارهايي كه از ياد مي‌روند- یک شنبه,29 آبان 1390